Ukrainian English German Italian Polish Spanish

Навчально-методичний

Борщівський агротехнічний коледж є один з провідних навчальних закладів І р.а. Міністерства освіти і науки України, який здійснює освітню діяльність з підготовки професійних кадрів для потреб Тернопільської області і Західного регіону України.

Навчальна діяльність коледжус спрямована на задоволення освітніх потреб випускників загальноосвітніх середніх навчальних закладів, закладів професійно-технічної освіти і базується на виконанні й дотриманні Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», "Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки" (2011 р.), інших нормативно-директивних законів, актів в галузі освіти.

Освітня діяльність має свіцький характер і захищена від втручання політичних партій, громадських і релігійних організацій із збереженням традицій і менталітету українства, рідного краю, орієнтована на професійний інтелектуальний і творчий розвиток особистості студентства в єдності з формуванням соціально зрілої, національно свідомої, патріотично налаштованої, фізично і психологічно здорової молодої людини – випускника навчального закладу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Мета освітньої діяльності – забезпечення якісної фахової освіти на рівні державних вимог і забезпечення освітньої галузі кваліфікаційними кадрами.

 • Основними завданнями навчально-методичної діяльності в контексті реалізації ступеневої освіти випускників є:
  • науково-педагогічна співпраця з ВНЗ ІІІ-IV р.а., вироблення та реалізація вимог щодо рівня професійних знань випускників на підставі взаємного корегування навчальних планів та змісту підготовки;
  • визначення змісту інформаційно-навчальної діяльності студентів на різних етапах підготовки;
  • виявлення змісту та роботи студентів з метою внесення змін та доповнень до змісту програм та організація навчальної праці;
  • розробка критеріїв оцінювання знань, дидактично матеріального для самостійної роботи студентів;
  • формування інформаційного забезпечення навчально-виховної діяльності.
  Організація навчально-методичної роботи в коледжі неможлива без тісної співпраці усіх структурних підрозділів як складових частин колективу.
  Навчальну роботу в коледжі очолює заступник директора з навчальнї роботи, кандидат педагогічних наук Блозва І.Й.

  Безпосередньою організацією навчально-виховного процесу займаються відділення:
  «Агроінженерія»
  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  «Маркетинг»
  «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціальність «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»)
  «Агрономія».

 • В педагогічному колективі Борщівського агротехнічного коледжу працює 87 викладачів, з них: 27-викладачів-методистів, 53 – спеціалісти вищої категорії. Серед працівників коледжу - відмінники освіти України, відмінники аграрної освіти України ІІІ ступеня, нагороджені нагрудним знаком «А.С.Макаренко», почесними грамотами.

 • Навчальний процес організовується з урахуванням сучасних методик його організації, серед яких - плановість роботи, що відображається в перспективному та річних планах роботи педагогічної та методичної ради, планах структурних підрозділів, розробці та виконанні освітніх проектів.

  Розвиток професійної компетентності
  педагогічних працівників шляхом підвищення кваліфікації та стажування
  в спеціалізованих освітніх закладах, аграрних центрах

  Мета:
  Проведення відкритих і показових занять, узагальнення і вивчення досвіду роботи.
  Набуття професійної компетентності педагогічних працівників шляхом підвищення кваліфікації фахових спеціалістів в установах.
  Зміст:
  Проходження підвищення кваліфікації або стажування зменшує розрив поколінь за освітнім рівнем, інформативності, знаннях. Здійснює виправлення недоліків функціонування попередньої освіти, організовує професійний і загальнокультурний розвиток особистості, раціонально організовує вільний час викладача для його самоосвіти, здійснює цілеспрямовану зміну якостей особистості педпрацівника з урахуванням його професійно-педагогічної діяльності у ВУЗі.
  Результат:
  Розроблено перспективний (п'ятирічний) план підвищення кваліфікації педагогічних працівників Борщівського агротехнічного коледжу, згідно якого щорічно підвищують кваліфікацію чи стажування понад 20 осіб викладацького складу.
  Щорічно проводиться майже 40 відкритих занять та виховних заходів викладачами та педагогічними працівниками навчального закладу, 2-4 з яких - на обласному або регіональному рівні.

  Створення та впровадження у навчальний процес дидактичних засобів навчання як важеля підвищення ефективності та якості освіти

  Мета:
  Забезпечення навчальних закладів дидактичними засобами навчання, які підвищують ступінь пізнавальної діяльності студентів, дозволяють прискорити темпи вивчення навчального матеріалу.
  Зміст:
  Розробка електронних посібників, пакетів тестового матеріалу, пакету дидактичного матеріалу з дисципліни, практичних, контрольних робіт, розробка плакатів, модельних аплікацій, мультимедійних посібників.
  Створення термінологічних словників з тем, розділу, розробка сценаріїв навчальних відеофільмів, розробка навчальних проектів особистої методичної веб-сторінки, база даних запитань і задач з дисципліни.
  Результат:
  Викладачі коледжу приймають участь в ілюстративних (статичних) засобах навчання: Войтухів П.В., Бігуняк Я.І., Бурлак В.В., Блозва І.Й., Натуркач Р.Я., Сірман І.М.;  електронних підручників і посібників, програмованих практикумах – Олійник О.І., Сарап Р.К., Гонтарук В.В., Гонтарук Л.Г., Куропатва О.П., Бурлак В.В., Ткаченко О.І., навчальних відеофільмів – Деснега В.І., Дехтяр М.В., Тихохід В.Д., Продан Н.С., Гільтай В.В., Юзва П.П., інші. Мультимедійний супровід занять: Гонтарук Л.Г., Деснега І.К.,каталоги, атласи, електронні сценарії, Деснега І.К., Височинська М. Р. інші.
  Засоби навчання поряд із живим словом викладача є важливою складовою освітнього процесу і елементом навчально-матеріальної бази навчального закладу.

  Впровадження інноваційних підходів у підготовці підручників та навчальних посібників з використанням освітянських та виробничих стандартів

  Мета:
  Методичне забезпечення спеціальностей, підвищення якості освіти відповідно до міжнародних стандартів, зростання мотивації студентів до освоєння змісту підручників, перехід до компетентнісної моделі навчання.
  Зміст:
  Встановлення постіндустріального суспільства і економіки, заснованої на знаннях, призвело до збільшення попиту на інформацію, освіту, науку, культуру, інші інтелектуальні продукти. Все більшого значення набувають комунікації, потоки символів, образів, знаків та зображень - навчальних підручників та посібників, що вимагає залучення нових аматорських колективів, за допомогою яких стало легше долати стереотипи.
  Результат:
  Авторами і співавторами фахових навчальних посібників і підручників в Борщівському агротехнічному коледжі стали:
  Козій Я.В., Крисак І.М.
  Натуркач Р.Я. «Механізація переробки і зберігання с.г. продукції»

   

  Участь в роботі Конкурсу "Педагогічні інновації"

  Мета:
  Вивчення та поширення досягнень педагогічної науки, виявлення кращого педагогічного досвіду викладачів навчальних закладів; впровадження новітніх педагогічних технологій навчання, удосконалення методичної роботи; сприяння зростанню професійної компетенції викладачів; виявлення творчої, обдарованої студентської молоді.
  Зміст:
  В Борщівському агротехнічному коледжі працює 87 педагогічних працівників, 11 лаборантів, які експонують свої педагогічні, методичні напрацювання у конкурсі "Педагогічні інновації" при ДУ "НМЦ "Агроосвіта". Щорічно представляються матеріали з номінацій: сучасні навчальні посібники, електронні навчальні ресурси, освітні веб-сайти викладачів, сучасні засоби унаочнення, конкурсні текстові роботи, навчальні відеофільми; творчі роботи за напрямом "Художньо-естетична творчість".
  Результат:
  Реалізація державної політики з питань вищої освіти в Україні та аграрної освіти зокрема: постійне удосконалення змісту та форм професійної діяльності педагогічних працівників; сприяння широкому обміну педагогічним досвідом викладачами; активізація творчої педагогічної діяльності викладачів в забезпеченні високої якості підготовки фахівців; підвищення ролі викладачів і студентів в удосконаленні навчально – виховного процесу через участь у роботі Конкурсу, проведення семінарів-практикумів, конференцій, засідань, Всеукраїнських оглядів – конкурсів.
  За підсумками участі у роботі конкурсу в 2015-2016 н.р. колектив Борщівського агротехнічного коледжу зайняв 3 місце серед аграрних ВНЗ І-ІІ р.а.
  Дипломантами Всеукраїнського конкурсу на кращий методичний матеріал та навчальний відеофільм в 2015 році стали: Гнатів О.О., Кузик А.І, Василишин І.Б., Олійник О.І., Бурлак В.В., Гладка О.П., Гільтай В.В., Продан Н.С., Петрук Т.Д., Гонтарук Л.Г., Сірман І.М., Натуркач Р.Я., Деснега В.І., Данильчук Р.І., Дехтяр М.В., Тихохід В.Д.

  Забезпечення професійного зростання педагогічних працівників через впровадження особистісно – орієнтованого підходу шляхом
  проведення педагогічних семінарів

  Мета:
  Вдосконалення педагогічної діяльності викладачів навчального закладу, підвищення їх фахової та психолого – педагогічної компетентності.
  Зміст:
  Для педагогічних семінарів – на базі Виставки педагогічного досвіду і творчості молоді ДУ "НМЦ "Агроосвіта" запрошуються найдосвідченіші викладачі, керівники структурних підрозділів Борщівського агротехнічного коледжу.
  На обговорення виносяться такі теми: інноватика інтегрованого навчання; впровадження інноваційних підходів до інтеграційних, міждисциплінарних зв’язків під час вивчення спецдисциплін; особливості створення та застосування навчальних посібників; використання інтернет ресурсів в організації дистанційного навчання; застосування соціальних мереж у навчальній діяльності студентів; проведення бінарних занять в навчальному закладі.
  Результат:
  Протягом 2015/2016 н.р. учасниками семінарів-практикумів ДУ "НМЦ "Агроосвіта" з тематичними виступами стали викладачі навчального закладу: Сарап Р.К., Олійник О.І., Блозва І.Й., Гонтарук Л.Г., Бурлак В.В., Куропатва О.П., Белюх Н.В., Чепесюк Л.І.
  Практикується проведення серій майстер – класів викладачами навчального закладу на засіданнях методичних рад.
  Узагальнено та вивчається досвід педагогів - професіоналів аграрних ВНЗ І-ІІ р.а.

  Стимулювання ефективної діяльності педагогічних працівників навчального закладу у певній галузі знань, умінь та навичок через участь у конкурсах серед студентів та педагогічних працівників

  Мета: Підвищення якості підготовки фахівців у ВНЗ; активізація виховної та спортивно – масової роботи, виявлення та підтримання творчості студентів, популяризація педагогічних здобутків, впровадження нових форм і методів у процес набуття майбутніми фахівцями професійних умінь і навичок, поширення кращого досвіду.
  Зміст:
  Один раз в п'ять років Державною установою "Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта"  оголошується огляд – конкурс на кращий гуртожиток; на кращий музей навчального закладу, на кращий веб – сайт, конкурс "Куратор року", «Викладач року». Серед студентів аграрних ВНЗ проводяться: Всеукраїнські спортивні ігри, Всеукраїнський фестиваль «Софіївські зорі», чемпіонат КВК, конкурси «Кращий студент року» та «Кращий за професією».
  Конкурси проводяться згідно з затвердженими положеннями серед аграрних ВНЗ І-ІІ р.а. Борщівський агротехнічний коледж бере участь в даних конкурсах на обласних, регіональних, Всеукраїнських етапах їх проведення.
  Результат:
  Починаючи з 1995 року, в результаті участі педагогічних працівників і студентів в оглядах-конкурсах, стимулюється діяльність як навчального закладу, так і окремих структурних підрозділів. Приведено у відповідність обладнання навчально-виробничих об'єктів, необхідна навчально-методична документація, узагальнюється та поширюється досвід роботи педпрацівників навчального закладу, проводяться інші заходи.
  Підсумками стали перемоги в оглядах – конкурсах:
  "Студент року" (2015р.)

  "Викладач року" (2014 р.)

  "Куратор року"  (2013 p.)

  Дипломи Всеукраїнського конкурсу-огляду на кращий методичний матеріал та навчальний відеофільм (2015, 2016 рр.)

  Експертно-оціночний замір залишкових знань студентів з використанням
  дистанційного комп'ютерного тестування

  Мета:
  Підвищення ефективності підготовки фахівців через виявлення досягнень і недоліків у навчальному процесі; підвищення об'єктивності оцінювання знань студентів; зменшення впливу людського фактора під час оцінювання знань студентів. Сприяння системному впровадженню внутрішніх механізмів контролю якості освіти в навчальному закладі
  Зміст:
    З метою вивчення ефективності підготовки фахівців за фаховими напрямками підготовки в системі аграрної освіти в 2015-2016 навчальному році проведено незалежний дистанційний замір знань студентів випускних курсів і показано наступний результат за спеціальностями:
  «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» - середній бал - 4.19, успішність – 100%, якісний показник – 85.24%.
  «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» - середній бал - 4.57, успішність – 100%, якісний показник – 89.76%.
  «Виробництво і переробка продукції рослинництва» - середній бал – 4.36, успішність – 100%, якісний показник – 86.13%.
  «Комерційна діяльність» - середній бал - 4.75, успішність – 100%, якісний показник –93.01%.
  Результат:
  Узагальнено результати тестування студентів. Визначено кращих студентів відділень.

  Участь педагогічних працівників в роботі фахових рад
  з питань науково - методичного забезпечення навчально – виховного процесу в аграрних ВНЗ, обласних методоб'єднаннях ВНЗ І-ІІ р.а. Тернопільської області

  Мета:
  Сприяння реалізації державної політики в галузі аграрної освіти, зокрема з питань методико-дидактичного та інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, визначення стратегічних напрямів розвитку та удосконалення змісту аграрної освіти, експертиза навчально-методичної літератури, дидактичних засобів щодо можливості надання їм рекомендаційних грифів Міністерства аграрної політики та продовольства України.
  Зміст:
  Двічі в рік проводяться засідання фахових рад НМЦ, засідання обласних методоб’єднань, де аналізується стан навчально-методичного забезпечення навчально - виховного процесу, підготовки галузевих стандартів вищої освіти із спеціальностей сільськогосподарського спрямування, готуються пропозиції щодо удосконалення змісту і структури освіти, погоджується план видання навчальної літератури, дидактичних засобів тощо, виробляються рекомендації щодо змісту і форм організації виховної роботи із студентами.
  Результат:
  Керівники структурних підрозділів приймають участь в засіданнях фахових рад з 1998 року, де розглядаються питання визначення перспективних напрямів розвитку аграрної освіти, покращення навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах, підвищення якості навчання.
  Членами фахових рад НМЦ є: Крисак І.М., Блозва І.Й., Продан Н.С., Парнета Я.В., Сарап Г.С., Поплета В.В., Деснега І.К., Гільтай В.В., Дерешівська Г.М., Ткаченко О.І.  Головою обласного методоб’єднання викладачів світової літератури є Блозва О.А.

  Розміщення інформаційно – методичного забезпечення (з досвіду роботи педагогічних працівників) шляхом видання в педагогічній педагогічній та фаховій літературі, пресі

  Мета:
  Забезпечення працівників і студентів навчального закладу виданнями для обміну досвідом науково-педагогічних та педагогічних працівників, ознайомлення з державною політикою в галузі освіти і науки, організації навчально – виховного процесу.
  Зміст:
  Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства і країни відкриває широкі перспективи для оновлення змісту освіти, який неможливий без нового підходу до навчання і виховання підростаючого покоління. Саме у періодичних виданнях висвітлюються проблеми методології освіти, розповсюджується досвід кращих ВНЗ щодо організації навчально – виховного процесу, а саме:
  газети «Освіта аграрна», «Фахівець», виданнями «Нові технології навчання», «Проблеми освіти», «Освіта. Технікуми. Коледжі», «Організація навчально-виховного процесу», «Виховна робота в навчальних закладах», інші збірники, видання.
  Результат:
  Протягом 2014-2016 рр. опубліковано статті педагогічних працівників: Блозви О.А., Гіщинського В.Б., Белюх Н.В.
  Щомісячно (з 2009 року) виходить загальноколеджівська газета «Коледжівські вісті» (головний редактор Сарап Р.К.).
  Опубліковуються матеріали учасників Всеукраїнських конференцій – викладачів Борщівського агротехнічного коледжу: Гіщинського В.Б., Сарапа Р.К. В 2015 році учасниками XI Всеукраїнської науково-методичної конференції на базі Подільського ДАТУ стали: Войтухів П.В., Гонтарук Л.Г., Поплета Володимир Вікторович, Поплета Віктор Володимирович, Кухарик І.Б., Деснега І.К.
  В цьому ж році дев’ять студентів Борщівського агротехнічного коледжу були учасниками IХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перші наукові кроки – 2015» на базі Подільського державного аграрно-технічного університету. Матеріали їх виступів вийшли друком окремим збірником.
  Проводиться підготовка студентів до участі в конференціях форумів «Лідери АПК ХХІ ст.» (щорічно), Економічному форумі на базі Подільського ДАТУ, участі в районних, обласних та Всеукраїнських олімпіадах з української мови та літератури, інформатики, математики.

  Участь в міжнародних інтеграційних процесах освіти та науки з метою вивчення та впровадження досягнень провідних країн світу

  Мета:
  Поглиблення міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічних зв'язків у покращенні діяльності навчального закладу з питань інтеграції в Європейський освітній та науковий простір.
  Зміст:
  Вивчаються можливості та форми співпраці із зарубіжними навчальними закладами. Представники навчального закладу приймають участь в науково-практичних семінарах в навчальних закладах зарубіжних країн, вивчають досвід професійної освіти в галузі сільського господарства Німеччини, Польщі.

  Результат:
  Вивчення та узагальнення досвіду через участь Козія Я.В. в Міжнародних науково-практичних семінарах та Міжнародних виставках.
  Щорічна участь у конкурсі "Педагогічні інновації", обласних, районних виставках-ярмарках.
  Використання інноваційних підходів в організації практичної підготовки студентів шляхом створення, розвитку та функціонування регіонального навчально-практичного центру.

  Використання інноваційних підходів в організації практичної підготовки студентів шляхом створення розвитку та функціонування регіонального навчально-практичного центру

  Мета:
  Набуття професійної компетенції студентів із спеціальних дисциплін, стажування викладачів, підготовка спеціалістів та перепідготовка працівників АПК, інших слухачів у системі аграрної освіти шляхом проходження практик в навчально – практичному центрі.
  Зміст:
  У Регіональному навчально – практичному центрі проводиться практична підготовка студентів із спеціальних дисциплін; курси з підготовки за робітничими професіями на замовлення центрів зайнятості; підготовка і перепідготовка механізаторів, трактористів та інших спеціалістів регіонів; підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання. Надається консультаційна допомога; вивчається, узагальнюється та поширюється світовий досвід з практичної підготовки, перепідготовки фахівців сільського господарства, фермерів тощо.
  Результат:
  З 2004 року функціонує Регіональний навчально – практичний центр на базі Борщівського агротехнічного коледжу із залученням матеріально-технічної бази корпорації «Колос –ВС» (с.Юр'ямпіль Борщівського району), що забезпечило покращення рівня практичної підготовки студентів. Надання можливості студентам для ознайомлення з інноваційними технологіями в агропромисловому виробництві та освоєння нової техніки. Підвищення фахового рівня педагогічних працівників, ознайомлення їх з сучасним аграрним виробництвом.

  Збереження національних традицій українського народу.
  Музей українського костюма та української писанки

  Мета: Вивчення, збереження та примноження традицій, звичаїв народу України, рідного краю, навчального закладу; формування національно-патріотичної особистості, морально - естетичної, художньої культури; популяризація та поширення досягнень в удосконаленні виховної роботи серед студентської молоді, народної творчості.
  Зміст:
  Експозиційний фонд музею становить понад 5000 експонатів і згрупований за розділами: українські національні костюми усіх регіонів України; українські писанки, Великодні композиції; весільне вбрання та весільні рушники різних регіонів України; сучасна художньо-естетична творчість викладачів та студентів.
  Результат:
  Залучення студентської молоді та викладачів до творчої діяльності в збереженні та збагаченні духовності; пропаганда національної культури та самобутнього мистецтва українського народу; прищеплення любові до рідного краю, мови, культури, звичаїв.

  Формування особистості на засадах виявлення і гармонійного розвитку індивідуальних особливостей студентів. Формування лідерських якостей

  Мета:
  Створення в Україні сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу українського народу, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованої молоді, самореалізації і утвердження особистості у сучасному суспільстві.
  Зміст:
  У зльотах беруть участь іменні стипендіати та відмінники навчання аграрних вищих навчальних закладів, зокрема стипендіати Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласних та районних державних адміністрацій, видатних учених та науковців.
  Почесними гостями на зльотах є керівники держави та галузі, Міністерства освіти і науки України, народні депутати України, депутати місцевих органів влади, представники громадських, державних організацій, засобів масової інформації, випускники попередніх років, діячі культури, передовики сільського господарства та інші почесні гості.
  Кожен зліт – це традиційне зібрання тих, хто у напруженій навчальній праці здобуває одну з найблагородніших професій на землі – хліборобську, щоб найближчим часом з честю виконати складну і почесну місію лідерів ринкового оновлення дуже важливого і життєво необхідного агропромислового сектору економіки нашої країни.
  Результат:
  Запроваджено з 1999 року. Зліт проводиться щорічно один раз в рік (травень-червень). Організатори кожного року планують його проведення в різних аграрних навчальних закладах України. Учасниками зльотів були студенти:
  Вербіцький Михайло, Ониськів Інна (2013)
  Ониськів Інна, Грузєва Альона, Кухарик Мар’яна (2014)

  Всеукраїнський фестиваль художньої творчості серед колективів аграрних ВНЗ «Софіївські зорі»

  Мета:
  Активізація і популяризація творчої діяльності колективів аматорського мистецтва в аграрних вищих навчальних закладах, формування в учасників високої культури та змістовного проведення дозвілля. Підвищення рівня виховної роботи в аграрних ВНЗ, формування художньо-естетичних смаків, виховання національної самосвідомості, сприяння розвитку творчої особистості та індивідуальності.
  Зміст:
  У фестивалі беруть участь студенти, аспіранти, педагогічні, науково-педагогічні та інші працівники аграрних вищих навчальних закладів, але прерогатива віддається студентству. Фестиваль проводиться в декілька етапів:
  І етап – в аграрному вищому навчальному закладі (лютий-березень); ІІ етап – обласний – у базовому аграрному вищому навчальному закладі за визначенням Центрального організаційного комітету (квітень); ІІІ етап – регіональний – у базовому аграрному вищому навчальному закладі за визначенням Центрального оргкомітету з нагородженням та відзначенням учасників (травень-червень). Заключний гала-концерт – м. Умань Черкаської області (жовтень).
  Суддівство кожного етапу здійснює журі, що формується з видатних діячів культури та мистецтва, заслужених артистів України, запропонованих оргкомітетом.
  Результат:
  Запроваджено з 2002 р. Колективи художньої самодіяльності навчального закладу (серед яких два народних – хорова капела «Гомін», аматорський ансамбль «Солоспів») є переможцями регіонального етапу фестивалю в академічному, фольклорно-етнографічному, естрадно-молодіжному жанрі; фольклорно-етнографічний театр «Жартівниці» - володар Гран-прі фестивалю в 2007, 2010 рр., І місце отримав в 2013 році.
  З нагоди 10-річчя заснування фестивалю Борщівський агротехнічний коледж нагороджений Почесною грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України.

  Всеукраїнські спортивні ігри серед студентів аграрних ВНЗ

  Мета:
  Залучення студентів до регулярних занять фізичною культурою і спортом у секціях, групах оздоровчого напрямку, клубах за інтересами; підвищення ефективності навчально-тренувальної роботи і рівня спортивної майстерності студентів; виявлення кращих студентів і команд; пропаганда здорового способу життя.
  Зміст:
  У спортивних іграх беруть участь студенти денної форми навчання аграрних вищих навчальних закладів І–ІІ та ІІІ–ІV рівнів акредитації. Змагання проводяться в три етапи:
  перший етап – масові змагання в групах, між курсами, відділеннями і факультетами аграрних ВНЗ;
  другий етап – обласні змагання серед збірних команд аграрних ВНЗ І–ІІ р.а.; третій етап – зональні та фінальні ігри серед команд аграрних ВНЗ.

Положення про організацію навчально-виховного процесу

Положення про педагогічну раду

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів

Рішення педагогічної ради

Засідання педагогічної ради №4

Засідання педагогічної ради №5

Засідання педагогічної ради №6

 

kam lnay tntu eu

 

Наші координати

Тернопільська обл., Борщівський р-н,        м. Борщів, вул. Грушевського 15

 • map: мапа
 • Tel: 03541 2-15-13, 03541 2-15-52
 • E-mail: 1
 • Post: 48702

Погода

Showers

3°C

Борщів

Showers

Вологість: 94%

Вітер: 0.00 km/h