ukendeitples

Циклова комісія соціально-економічних дисциплін

На всіх етапах суспільного розвитку дисципліни соціально-економічного циклу відігравали та відіграють важливу роль у формуванні національно свідомої особистості та підготовці молодої людини до життя. Одним із головних напрямків діяльності комісії є вдосконалення рівня навчально-виховного процесу щодо формування у молоді сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей і навичок, самостійного наукового пізнання. В комісії працює десять висококваліфікованих викладачів, які вміло організовують навчально-виховний процес, досконало володіють методикою викладання та інтерактивними технологіями навчання.  
Склад циклової комісії:

 викладачі циклової комісії
соціально-економічних дисциплін

  Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії:
 • широке запровадження інноваційних технологій при викладанні дисциплін соціально-економічного циклу;
 • активізація науково-дослідницької, пошукової, історико-краєзнавчої роботи;
 • виховання національно свідомого громадянина України;
 • виховання поваги до державних символів;
 • оновлення навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін, поповнення матеріально-технічної бази кабінетів;
 • формування моральних цінностей та навичок здорового способу життя;
 • активізація індивідуальних форм навчання студентів
 • вивчення і впровадження методики модульно-рейтингової системи навчання.

Навчальні дисципліни соціально-економічного циклу,  до складу яких входять: Історія: Україна і світ, основи філософських знань, основи правознавства, політична економія, громадянська освіта, соціологія, культурологія,  допомагають  студентам з’ясовувати передумови та джерела зародження певних суспільних явищ, зрозуміти закономірності розвитку та  сучасний стан українського суспільства та загальносвітові глобальні процеси, прогнозувати майбутнє. Вони вчать кожну людину творчо опрацьовувати і критично переосмислювати світовий історичний досвід та засвоювати його уроки, формувати власні переконання в контексті загальнолюдських цінностей, формувати у молодої людини життєву позицію громадянина вільного демократичного суспільства.

Риторичне запитання, яке деколи можна почути вслух:
Чи можна стати спеціалістом, не вивчаючи суспільних дисциплін?
Можна, але стати гармонійно розвиненою особистістю – неможливо! 

Мета роботи циклової комісії соціально-економічних дисциплін: розвивати здібності студентів, стимулювати їхню самоосвіту, творчу активність; підвищувати їх інтерес до дисциплін соціально-економічного циклу; підвищувати кваліфікаційний рівень викладачів шляхом застосування новітніх педагогічних технологій.
Проходили роки, змінювалися покоління викладачів Борщівського агротехнічного коледжу,  але незмінним залишався високий творчий потенціал циклової комісії соціально-економічних дисциплін. Педагогічна майстерність – це риса, властива кожному викладачу комісії. Вони постійно генерують нові ідеї, поповнюють скарбницю наукових та методичних розробок, спрямовують свої зусилля на виховання  активної життєвої позиції, політичної культури молоді, духовності та моралі, свідомого громадянина, відповідального за долю своєї Вітчизни, а також формують загальнолюдські цінності.
Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі циклової комісії велику увагу приділяють і виховному процесу, пам’ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, патріотів України, які повинні мати власні погляди і переконання, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність і відстоювати та захищати суспільні та власні ідеали і переконання.
Циклова комісія соціально-еокномічних дисциплін забезпечує процес оволодівання студентами науковими теоретичними знаннями, створює умови для творчо-пошукової діяльності. Викладачі комісії орієнтують студентів на високу активність навчально-пізнавальної та самостійної діяльності. А також впроваджують у навчальний процес активні форми роботи: лекції-конференції, метод проектів, рольові та ділові ігри, модульні технології з елементами рейтингу; інтерактивні методи навчання, проблемно-пошуковий метод, дискусію, роботу в малих групах, презентації.
Велику увагу викладачі приділяють методикам, які б забезпечували високу пізнавальну активність та самостійність студентів.
Комісія працює над впровадженням комп’ютерних технологій в навчальний процес, працює над створенням електронних посібників, цифрових таблиць і схем, використанням тестових комп’ютерних програм для проведення підсумкового заміру знань студентів. Водночас вдосконалюються методики проведення лекційних та семінарських занять.

Напрями і завдання роботи комісії:

 • розвивати в студентів ґрунтовні, фундаментальні знання з дисциплін соціально-економічного циклу;
 • виховувати в майбутніх фахівців особисті риси громадянина, патріота України та сприйняття ідей гуманізму й демократії;
 • готувати студентів до свідомої активної участі в суспільному житті української держави;
 • забезпечувати навчальний процес відповідно до сучасних вимог, сприяти підвищенню рівня  професійної  майстерності викладачів, проводити обмін досвідом, вивчення та впровадження нових інформаційних технологій, розробляти навчально-методичні комплекси з дисциплін в електронному варіанті.
 • залучати студентську молодь до навчально-дослідної роботи в рамках науково-практичних конференцій, Інтернет-конференцій.

Ключовим завданням є орієнтація на кінцевий результат: знання, уміння та навички випускників, що повинні бути застосовані та використані в професійній діяльності.

Щорічно викладачі циклової комісії беруть участь в проведенні декад відділень коледжу, проводячи різноманітні заходи: відкриті заняття з використанням інтерактивних технологій, брейн-ринги, вікторини, конкурси. Кожного семестру викладачі-історики беруть активну участь в проведенні обласних міроприємств: конференціях, олімпіадах, засіданнях методичних комісій.

2 01 image004.jpg 100 6965

3

 

 Також викладачі організовують зустрічі з ветеранами Другої світової війни, воїнами УПА. Беруть участь у проведенні загальноколеджівських виховних заходів: проведення «Дня знань», інформаційно-просвітницьких годин, політінформацій, пам’ятних дат, є учасниками художньої самодіяльності.

 

 

 

DSCN1271
4
8
  В активі циклової комісії - регіональна історико-краєзнавча конференція на тему «Люби, вивчай і знай свій рідний край».
Вже стало традицією проведення свята вишитої сорочки та української вишивки. Члени комісії приймають участь у виставці передового досвіду, яка щорічно проводиться у м. Немішаєво.

Викладачі комісії не тільки дають знання з дисциплін соціально-економічного циклу, а ще й у процесі навчання виховують патріотизм, формують національну свідомість громадянина України. Особливе значення у національно-патріотичному вихованні педагоги приділяють самостійній історико-краєзнавчій пошуковій роботі кожного студента. Це написання студентами рефератів і творчих робіт про історію свого села і міста, краю, опис народних звичаїв та обрядів Надзбруччя.
   
6
07
09
    Музей БАТК був створений в 1972 році. Починаючи з 1994 року він розпочав свою роботу як перший музей історії України серед навчальних закладів.
До 2016 року в музеї діяло чотири експозиційних зали:
І – Стародавня історія. Княжа доба (63 експонати);
ІІ – Козацька доба історії України (96 експонатів);
ІІІ – ІХ – ХХІ ст. історія України. Нова доба (131 експонат);
ІV – Історія навчального закладу.
Виставка технічної творчості (36 експонатів).

Неодноразово музей історії України БАТК займав призові місця в регіональних конкурсах музеїв серед навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської областей.

В червні 2016 року повністю оновлена експозиція Музею України при Борщівському агротехнічному коледжі.

Після оновлення експозиції музей займає перше місце серед музеїв навчальних закладів Тернопільської області і є одним з найкращих в Україні.

Радою музею започаткована акція «Відшукай випускника».
Щорічно проводяться зустрічі випускників.

34859384_1007021612806649_6145089317053136896_n.jpg

35026633_1007022029473274_8147160134213173248_n.jpg
35102513_1007021756139968_4207835487739576320_n.jpg
35226887_1007019389473538_1142910829193068544_n.jpg

Всі викладачі циклової комісії працюють під девізом: «Люди, навчаючи, вчаться!».
010011
В рамках місячника профілактики узалежнень та правового виховання Тетяна Березовська та Тетяна Стецько проводять зі студентами другого курсу інтелектуальну вікторину «Правове поле». Першу загальноколеджівську лекцію на тему «Україна – суверенна демократична держава» читає Т.В.Стецько.
013 014 015
Згуртовують викладачів-істориків цікаві екскурсії та відпочинок на природі. Відкрите заняття Р.К.Сарапа з навчальної дисципліни «Основи філософських знань» з використанням технічних засобів навчання.
 
024 
Ярослав Васильович на нараді директорів у м. Миколаїв. Аналітичні тести зі студентами нового набору проводить практичний психолог О.П.Регуш. 

last

 

em150gerb pdatulnaytntu

 

Наші координати

Тернопільська обл., Борщівський р-н,        м. Борщів, вул. Грушевського 15