Ukrainian English German Italian Polish Spanish

Циклова комісія економічних дисциплін

Основною особливістю переломного моменту в перебудові всієї економічної і господарської діяльності є кардинальна переорієнтація  економічного мислення кадрів. Важливу роль в цьому відіграє економічна освіта і виховання підростаючого покоління.
Закон України «Про освіту» зобов'язує педагогічних працівників постійно підвищувати фаховий рівень, педагогічну майстерність, загальну і професійну культуру.
Підвищенню педагогічної майстерності сприяє методична робота. Крім цього, методична робота є найважливішим засобом за допомогою якого навчальний заклад має можливість безперервно підвищувати якість навчання і виховання студентів.
Однією з ланок , що організовує методичну роботу на відділенні «Комерційна діяльність» є циклова комісія економічних дисциплін.

emblem cik ekon
Склад циклової комісії:       ck ek Циклова комісія економічних та спеціальних дисциплін     
Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії:
 • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін
 • розробка і обговорення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін;
 • розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та технологічної практик, курсових робіт;
 • підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів і державної підсумкової атестації студентів, тематики та змісту курсових робіт та іншої методичної документації для контролю знань студентів
 • проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та методики викладання;
 • контроль та аналіз знань студентів і визначення єдиних критеріїв їх оцінки;
 • керівництво науковою роботою та технічною творчістю студентів;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів;
 • проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників і зв'язок з ними;
 • організація підвищення кваліфікації викладачів.

Основне завдання циклової комісії – удосконалення науково-методичного рівня викладання навчальних дисциплін, вивчення і пропаганда передового досвіду навчально-методичної роботи, розвиток активної самостійної роботи викладачів над підвищенням своєї кваліфікації.

 

ekon1
Циклова комісія здійснює розробку і втілення вжиття заходів, спрямованих на поліпшення якості денного і заочного навчання, розробку методик викладання навчальних дисциплін,ekon2 проведення практик, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання,наочних посібників і технічних засобів, розробку і впровадження заходів з творчо-пошукової організації навчального процесу.

Реструктуризація колективних сільськогосподарських підприємств і створення на їх основі нових агроформувань ринкового типу, стимулювання державою підприємницької діяльності вимагає значного підвищення рівня підготовки економічних кадрів, здатних на високому професійному рівні розв’язувати фінансово-економічні та організаційно-господарські проблеми в умовах ринку.

Знання з комерції є невичерпними, тому що кожен рік відбуваються нововведення у виробництві товарів, торгівлі, рекламній діяльності, фінансах та управлінні. Комерція охоплює велику кількість спеціальних дисциплін. Здійснення реформи вищої спеціальної освіти націлює викладачів циклової комісії застосовувати нетрадиційні методи навчання, оцінки і контролю знань студентів, раціонально поєднуючи їх з так званими традиційними формами і методами.

 

У викладачів склалася сформована послідовність вивчення навчальної дисципліни: при лекційно-семінарській формі навчання передує читання лекцій з теми, дальше проводиться система практичних занять,заключним етапом є проведення семінару.

Якість підготовки фахівців забезпечує відповідна матеріальна база. На відділенні створено лабораторію фінансового обліку 12 кабінетів спеціальних та професійно-орієнтованих дисциплін, 5 кабінетів соціально-економічних дисциплін.

 

 
Основне питання сучасної освіти – якісне навчання, відповідність майбутнього фахівця сучасним вимогам виробництва.

Головну увагу необхідно зосередити на практичному навчанні, органічному взаємозв'язку теорії і практики, адже майбутній фахівець – це перш за все практик. Дидактичною метою практичних занять є

формування у студентів професійних умінь, практичних навичок, необхідних для вивчення інших навчальних дисциплін та майбутньої професійної діяльності. Базою для практичної підготовки студентів є навчальні кабінети і лабораторії, навчально-дослідне господарство навчального закладу, переробні та торговельні підприємства.

Згідно з навчальним планом спеціальності 5.03050702 «Комерційна діяльність» здійснюється практична підготовка з фінансового обліку, інформаційних систем і технологій в комерційній діяльності, зі спеціальності, технологічна практика.

 
З метою удосконалення практичного навчання, підняття престижу професії, профорієнтаційної роботи вже стало традицією проведення днів відділення «Комерційна діяльність» на базі циклової комісії економічних дисциплін.
Студенти спільно з викладачами приймають активну участь у підготовці всіх заходів для презентації спеціальності. У програмі заходів : День відкритих дверей, науково-практичні конференції, зустрічі з випускниками, успішними підприємцями, працівниками фінансово-контролюючих органів, відкриті заняття, олімпіади з навчальних дисциплін, конкурси, виховні заходи.
Відкрита виховна година


 

kam lnay tntu eu

 

Наші координати

Тернопільська обл., Борщівський р-н,        м. Борщів, вул. Грушевського 15

 • map: мапа
 • Tel: 03541 2-15-13, 03541 2-15-52
 • E-mail: 1
 • Post: 48702