Ukrainian English German Italian Polish Spanish

Циклова комісія газових дисциплін

     Нафтогазовий комплекс займає особливе місце в економіці нашої держави. Головним напрямком роботи викладачів циклової комісії є підвищення ефективності викладання шляхом широкого використання сучасних інформаційних та особистісно- орієнтованих педагогічних технологій навчання, та продовжувати пошук шляхів і методів розвитку та становлення кожної особистості майбутнього фахівця, конкурентноспроможного в умовах сьогодення. Пошук та впровадження нових шляхів і технологій активізації самостійної, пізнавальної, науково- дослідницької діяльності студентів.

    Продовжувати вивчення основ корекційної педагогіки, вироблення і впровадження системи роботи з обдарованими студентами, сприяти розвитку їх здібностей.

 
Склад циклової комісії:  

    У коледжі в 2010р. відкрито спеціальність 5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання". Спеціальність ліцензовано - ліцензія серії АВ № 529266
    Циклова комісія широко використовує активні методи навчання: ділові ігри, конкурси знань, обговорення проблемних ситуацій та інше. Викладачами спеціальних дисциплін проводяться конференції, ділові ігри, дискусії, інсценування, інтерактивні методи навчання, використовуються сучасні інформаційні технології, в тому числі з використанням мережі Інтернет. Нові форми навчання сприяють творчому сприйняттю студентами навчального матеріалу.

     Усі викладачі на відділенні забезпечені діючими навчальними програмами. На кожний навчальний рік складаються робочі навчальні плани, які переглядаються з метою удосконалення навчального процесу.
    Близько 50% від загального обсягу навчального часу студентів, відведеного для вивчення конкретної дисципліни, припадає на самостійну роботу студентів. Це передбачено в навчальних планах.
  Результати освітньої роботи систематично аналізуються на засіданнях циклових комісій, педагогічній раді коледжу. Індивідуалізація навчальних програм реалізується на додаткових заняттях, на спецкурсах, які відповідають професійній зацікавленості майбутніх молодих фахівців.
Викладачі коледжу використовують різні форми самостійної роботи, що узагальнюється та систематизується методичним кабінетом для використання в практичній діяльності.
   На заняттях з спец дисциплін викладачі формують науковий світогляд, виховується принциповість, діловитість, професійний підхід до вирішення завдань. Заняття проводяться у різних формах: лекції, бесіди, семінари, колоквіуми, ділові ігри.
    Навчальні практики, що проводяться у новоствореній спеціалізованій лабораторії - майстерні сприяють практичному закріпленню знань, умінь і навичок.
Процес навчання студентів базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму та безперервності. Неперервність системи підготовки фахівців забезпечується укладеними договорами про співпрацю з вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівня акредитації Тернопільської, Львівської, Чернівецької, Одеської областей.
    Підготовка фахівців спеціальностіі5.06010113 “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання” здійснюється за денною формою навчання з присвоєнням кваліфікації 3117 Технік з експлуатації устаткування газових об’єктів відповідно до Державного класифікатора професій ДК 003: 2010.
     Досвід підготовки фахівців в коледжі зі спеціальності і5.06010113 “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання” складає чотири роки.

Матеріальна база циклової комісії:

     В цикловій комісії підготовка фахівців здійснюється в семи лабораторіях та в чотирьох кабінетах:
лабораторії (матеріалознавство, загальної електротехніки, теплотехніки і гідравліки, геодезії, природних і штучних газів, автоматики і телемеханіки в газовому господарстві, експлуатація устаткування і систем газопостачання; кабінети: санітарно-технічного обладнання будівель, газових мереж і устаткування, технології і організації будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві, експлуатація газового господарства, дипломного і курсового проектування.
   Практичне навчання студентів здійснюється на базі навчальних майстерень коледжу: слюсарної, електрогазозварювальної, сантехнічної, на базі навчальних кабінетів – геодезичного, комп’ютерного. Набуття робітничої професії – на базі майстерні спеціальності. Технологічна та переддипломна практики проводяться на базі організацій та підприємств переважно системи ТОВ «Тернопільоблгаз» та «Альфа-Газпромкомплект», про що укладені відповідні договори.
     Для проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» створені належні умови забезпечення місцями на базах практики. Ефективному формуванню навичок студентів сприяє проведення виробничої практики на базі підприємств системи «Тернопільоблгаз», про що заключені договори на предмет створення відповідних умов для проведення практики студентів коледжу, для оволодіння ними сучасними методами, організації праці на базі одержаних в коледжі знань, професійних умінь і навичок під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах.
В коледжі створена нормативно-правова база з питань охорони праці, техніки безпеки, проведення інструктажів. Перед направленням студента на практику проводяться всі організаційні заходи:
- інструктаж про порядок проходження практики;
- інструктаж з техніки безпеки;
- видача студентам-практикантам необхідної документації (направлення, щоденники, бланки документів, програми, індивідуальні завдання).
     Також студенти отримують інформацію про систему звітності, написання звітів, проведення консультацій, порядок і термін захисту звіту, проведення науково-практичних конференцій. Все це дає змогу провести практику на виробництві на належному методичному і практичному рівні.

Робота викладачів циклової комісії спеціальних дисциплін в навчальному році буде спрямована на вирішення таких основних завдань:
1. Оформлення та вдосконалення навчально-методичних комплексів з дисциплін і навчальних практик та приведення їх у відповідність до нових вимог оформлення навчальної документації.
2. Підвищення якості подання навчального матеріалу, розробці і організації системного контролю засвоєння набутих студентами знань, приділенню значної уваги їх практичній підготовці.
3. Отримання студентами глибоких і міцних теоретичних знань, набуття практичних умінь та навиків, високої професійної майстерності майбутніх спеціалістів сільськогосподарського виробництва.
4. Вивчення та впровадження активних форм і методів навчання, обмін педагогічним досвідом з метою вдосконалення педагогічної майстерності.
5. Зміцнення матеріально-технічної бази лабораторій і кабінетів.
6. Підтримання тісного зв’язку з виробництвом, надання всебічної практичної допомоги навчально-виробничому підрозділу коледжу.
7. Проведення ціленаправленої роботи по профорієнтації спеціальності 5.08010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» серед випускників шкіл і їх батьків.
8. Постійно проводити роботу з молодими викладачами у напрямку професійної підготовки до проведення занять.
9. З метою успішного проходження акредитації приділити увагу виготовленню навчально- методичного забезпечення лабораторій.

10. На даний час розробляється цикловою комісією "Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування" згідно спеціальності.

 

 

Навчальна та методична робота викладачів комісії:

 

    Викладачі циклової комісії активно використовують новітні інформаційні технології подання інформації під час проведення лекцій, при викладанні дисциплін використовуються мультимедійний проектор для демонстрації навчальних відеофільмів. Якщо лекція закладає основи наукових знань в узагальненій формі, то практичні заняття мають на меті розширити, уточнити ці знання, виробити професійні навички. Під час навчального процесу передбачені дев’ять видів практичного навчання, а саме: ознайомлююча, навчальна механічна, навчальна слюсарна практика, навчальна зварювальна практика, навчальна геодезична практика, практика з ремонту газового обладнання, практика на отримання робітничої професії, виробнича технологічна практика та переддипломна. Практичні заняття розвивають наукове мислення та мову студентів, дають змогу перевірити їх знання, у зв'язку з чим вправи, семінари, лабораторні роботи є важливим засобом достатньо оперативного зворотного зв'язку. Основні завдання практичних занять можна сформулювати в такий спосіб: поглиблення та уточнення знань, набутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, формування інтелектуальних умінь та навичок планування, аналізу й узагальнень, опанування діючою технікою, набуття первинного досвіду організації виробництва та технікою управління ним, оволодіння початковими навичками керівництва робітниками на виробництві тощо.
Практичні заняття незалежно від їх конкретних особливостей значною мірою забезпечують відпрацювання умінь та навичок прийняття практичних рішень у реальних умовах виробництва, що мають в основі теоретичний фундамент.
    Навчально-виховний процес не може успішно реалізуватись без внутрішньо коледжівського контролю, основне завдання якого полягає в виявленні ефективності проведення всіх форм занять, систематичній оцінці якості навчання, виявлені причин, які її знижують якість, розробці та реалізації заходів по вдосконаленню.
Використання ліцензованого обсягу прийому на перший курс становить 40 - 42 %
Конкурс на місце держзамовлення становить 1,1 – 1,2 осіб.
Частка студентів, що навчається за договорами не перевищує норматив і становить 0 - 5 %.
Завдяки заходам щодо збереження контингенту відсів студентів не перевищує 0 - 5 %.
Циклова комісія виконує державне замовлення на підготовку фахівців на 100 %.

 

Кадрове забезпечення навчального процесу

     Підготовку студентів зі спеціальності 5.06010113 “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання” в поточному році забезпечують 36 викладачів – 38% від загальної чисельності. За результатами атестації вищу категорію мають 15-31 % викладачів, з них 10 осіб (27%) мають педагогічне звання «викладач-методист», першу – 10 – 27%, другу – 3-8,3 %, спеціаліст –8-22%, 1 викладач нагороджений почесним знаком “Відмінник освіти України”.
   Циклова комісія готує матеріали щодо атестації педагогічних працівників, проводить профорієнтаційну роботу протягом поточного року.
   Атестація педагогічних працівників проводиться згідно з “ Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України”, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 930 від 06.10.2010р.
   Чисельність та якісний склад педагогічних працівників відповідає чинним вимогам і забезпечує підготовку фахівців спеціальності за всіма циклами навчання.
   Підвищення кваліфікації викладацького складу за термінами та формами відповідає чинним вимогам.

    
    

 

           11 листопада 2015 року викладач Борщівського агротехнічного коледжу Івашків Руслан Ярославович провів для студентів групи Г-31 газового відділення відкрите заняття з дисципліни «Газові мережі та устаткування». За тему було обрано «Гідравлічний розрахунок тупикової мережі середнього тиску».

            Заняття було проведено з використанням мультимедійного обладнання, відчувалася співпраця викладача і студентів. Воно було тісно пов’язане з іншими спецдисциплінами з даної спеціальності. Студенти пригадали вивчене раніше, відчувалося їх зацікавлення і прагнення якнайбільше довідатися про гідравлічні розрахунки. Особливо активно працювали студенти: Букай Максим, Злонкевич Богдан, Бойків Віталій.
Бажаємо студентам-третьокурсникам газового відділення і надалі успішно оволодівати знаннями, щоб після закінчення коледжу вміло їх застосовувати на практиці.

 

9 листопада 2016 року розпочалася практика на отримання робітничої професії «Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування» для студентів групи Г-31 спеціальності «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»

Під час проходження практики студенти мали можливість вивчити будову і роботу газових лічильників різних типів, будову і принцип дії газових колонок.

 

13 листопада викладачем-методистом Бігуняком Ярославом Ігоровичем було проведено відкрите заняття з навчальної дисципліни «Гідравліка» на тему: «Осьові, гвинтові та шестеренчасті насоси» в групі Г-21.

Під час заняття використано мультимедійний супровід та макети різних типів насосів.

 

З 17 листопада до 7 грудня студенти групи Г-31 проходили практику з ремонту газового обладнання, де мали можливість ознайомитися з будовою газового обладнання: газових колонок різних типів, газових плиток різних типів та котлами. Навчилися під’єднувати газові лічильники до газової мережі.


 

23-24 лютого поточного року в Борщівському агротехнічному коледжі проходив захист дипломних проектів студентами спеціальності "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання". Комісії були представлені цікаві проекти з монтажу та обслуговування систем газопостачання житлових мікрорайонів і житлових будинків, реконструкцій систем газопостачання житлового будинку і котельні. Захист дипломних проектів пройшов на високому рівні, доповіді студентів були грунтовними й правильними. Відмінний захист показали студенти: Букай М., Бойко В., Злонкевич Б., Гудзул М., Михальчук М., Верцімаха Н. Голова та члени екзаменаційної комісії оголосили результати захисту дипломних проектів: із 19 студентів на "відмінно" захистилося 9 осіб, семеро осіб отримали оцінку "добре", троє - "задовільно". За рішенням екзаменаційної комісії Бойку Віталію, Букаю Максиму видати диплом з відзнакою та всім присвоїти кваліфікацію техніка з експлуатації устаткування газових об'єктів.

 

kam lnay tntu eu

 

Наші координати

Тернопільська обл., Борщівський р-н,        м. Борщів, вул. Грушевського 15

  • map: мапа
  • Tel: 03541 2-15-13, 03541 2-15-52
  • E-mail: 1
  • Post: 48702

Погода

Хмарно

-5°C

Борщів

Хмарно

Вологість: 92%

Вітер: 17.70 km/h